تجربه و تجهیزات در کنار دانش برگزاری دقیق یک مراسم با شکوه باعث شده ظرفچی بهترین تشریفات مجالس تهران با بیشترین مشتری در بخش خصوصی و سازمان های دولتی باشد.

تجربه برگزاری نمایشگاه های مختلف و تامین تجهیزات مراسم ترحیم امام خمینی همکاری با ده ها سازمان دولتی و خصوصی بخشی از فعالیت های گذشته ماست.